Profi Fastigheter AB

Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten. Norrvikenleden / Stockholmsvägen byggs om på en sträcka av 350 meter i både Sollentuna kommun och Upplands Väsby kommun.

 

En cirkulationsplats byggs och gång- och cykelväg intill cirkulationen byggs om. Åtgärder för dagvattenhantering utförs med fördröjningsmagasin och svackdike i mitten av Stockholmsvägen på en sträcka av 120 meter. Spontarbeten utförs vid magasin.

 

Belysnings arbeten utförs utefter Stockholmsvägen och gång- och cykelbanan.

IMG_2556[22079].jpg